Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Equinor Seniorklubb Nord Rogaland

 

Husk påmelding til dagstur Austevoll/Bekjarvik 29 mai

 

Link til påmelding:

 

 

 

                   

   

 

 

 NY REISEFORSIKRING fra 1. Mars 2024

 

VedtekterVedtekter for Equinor seniorklubb Nord-Rogaland

 

1. Generelle bestemmelser

a) Klubbens vedtekter skal være i overensstemmelse med overordnede vedtekter utarbeidet av bedriften til enhver tid. Dersom det er motstrid mellom bestemmelsene i overordnede vedtekter og i klubbens vedtekter, går bestemmelsene i overordnede vedtekter foran.

b) Klubbens formål er å fremme fellesskap, helse og trivsel for alle tidligere ansatte i Equinor (tidligere Statoil (heretter kalt ”bedriften”) som har sluttet med en pensjonsordning (alderspensjonister, førtidspensjonister og uførepensjonister), og som har tilhørihet til regionen.

c) Alle ovennevnte pensjonistkategorier kan være medlemmer, men de må selv melde seg inn i klubben og betale den årlige kontingent som klubbens årsmøte bestemmer. Ledsager til et medlem (heretter kalt ”ledsager”) kan ikke selv være medlem av klubben.

d) Ektefelle/samboer til ordinært medlem som er død kan bli medlem ved å melde seg inn i klubbben og betale kontingent iht. pkt. 1 c). Medlemskapet er da begrenset til  at medlemmet kan delta på klubbens arrangementer til kostnadspris beregnet for ledsager iht. pkt. 1.e).

e) Ved tilstelninger, utflukter og lignende gis styret fullmakt til å beregne en kostnadspris for henholdsvis medlemmer og ledsager.

f) Medlemmer som med eller uten ledsager har meldt seg på arrangementer med bindende påmelding, får ikke refundert

 innbetalt beløp  uten at   styret  har mulighet til å avbestille og det følgelig ikke medfører kostnader for klubben

2. Klubbens styre  

a) Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlem: 1 leder 1 nestleder 1 kasserer 2 styremedlemmer 2 varamedlem

b) Det velges representanter til styret hvert år i årsmøtet, og disse velges for to år om gangen. Varamedlemmene velges for 1 år om gangen

Personer til Valgkomite velges av årsmøte for to år av gangen, fortrinsvis blant styremedlemmer som går ut av styret, tilpasses slik at det blir valgt ett nytt medlem på hvert årsmøte

Gjenvalg kan finne sted, men intet styreverv bør innehas for mer enn 4 sammenhengende valgperioder. Valget bør organiseres slik at halvparten står på valg hvert år. Ny leder, styremedlemmer og varamedlemmer innstilles av valgkomiteen, Leder velges av Årsmøte.

c) Leder er ansvarlig for at styre konstituerer seg med gjeldende verv innen 3 uker etter årsmøtet. Referat fra konstitueringsmøtet skal sendes ut til medlemmene.

d) Styret beslutter når varamedlemmer skal møte i styremøter. Varamedlemmene skal rangeres i konstitueringsmøtet nevnt i pkt. 2 c).

e) Leder og kasserer er kontaktpersoner overfor bedriftens administrasjon og andre i organisasjonen som er nyttige samarbeidspartnere.

f) Styret skal ha 3/5 oppmøte for å være beslutningsdyktig.

3. Valgkomité

a) Valgkomiteen består av 2 medlemmer. Den som har sittet lengst i valgkomiteen, er ansvarlig for at komiteen leverer sin innstilling til styret minimum 3 uker før årsmøtet.

b) Innstillingen fra valgkomitéen skal avspeile at styresammensetningen som beskrevet under punkt 2 a) og b), er ivaretatt, og normalt ha forslag på kandidater til: 1 leder (når denne er på valg) 2, evt. 3, styremedlemmer 1 varamedlem 1 medlem til valgkomiteen 1 revisor

4. Årsmøte

a) Årsmøtet avholdes innen uke 6. Innkalling kunngjøres skriftlig med minst 14 dagers varsel.

b) Forslag til årsmøtet må være innlevert til styret innen 3 uker før møtet.

c) Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 % av medlemmene har forlangt dette skriftlig.

d) Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse klubben. Ved oppløsning må vedtak om anvendelse av klubbens midler godkjennes av bedriften.

e) Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall av medlemmene på årsmøtet.

 

f) Dagsorden for et ordinært årsmøte er:

i) Valg av møteleder og referent

ii) Årsberetning

iii) Revidert regnskap

iv) Rammeplan for årets aktiviteter

v) Fastsettelse av medlemskontingent

vi) Valg av leder (når denne er på valg)

vii) Valg av styremedlemmer

viii) Valg av varamedlemmer

ix) Valg av revisor

x) Valg av nytt medlem til valgkomitéen

xi) Innmeldte saker

5. Medlemsliste

a) Klubben skal ha oppdatert medlemsliste, som skal vise medlemmer som har innbetalt medlemskontingent. Oppdatert medlemsliste, eksklusiv medlemmer som beskrevet i pkt. 1 d), ved  årsskifte er grunnlaget for å søke tilskudd fra bedriften for påfølgende år.

6. Regnskap

a) Klubben skal føre regnskap i henhold til god regnskapsskikk og eksisterende skatte- og regnskapslovgivning. Regnskapene skal revideres av revisor godkjent av årsmøtet. Årsrapport skal utarbeides samtidig med regnskapet. Hvis det er vesentlige midler på klubbens konto ved slutten av et år, skal det beskrives i årsrapporten hva disse er planlagt benyttet til i det påfølgende år.

 

Disse vedtektene er godkjent av årsmøtet  11 februar 2015.Logg inn